Single service

Zbardhja e Dhëmbëve

Më tepër se 20 vite bëhen analiza dhe mbikqyret procesi i zbardhjes së dhëmbëve dhe me siguri të plotë mund të konkludohet se zbardhja e dhëmbëve nuk ka efekte negative apo efekte anësore destruktive. Zmalti i dhëmbëve nuk ndryshon,nuk paraqitet demineralizimi dhe nga dhëmbët nuk nxirren humbin substancat minerale. Edhe sistemet e vjetra të zbardhjes me dozime jo adekuate nuk kanë treguar efekte negative rreth zmaltit dhe mineraleve të dhëmbëve.Kurse te këto sisteme të vjetra është bërë zbardhja e tepërt e dhëmbëve dhe pas kësaj është paraqitur ndjeshmëria e dhëmbëve.Peroxidi zbërthehet në ujë dhe oksigjen aktiv. Hidrogjeni përdoret më tepër se 50 vite në stomatologji, dhe nuk janë konstatuar efektet negative në dhëmbë gjatë përdorimit të tij. Në vargun e intervenimeve kozmetike stomatologjike, zbardhja e dhëmbëve është procesi i cili bindshëm më së paku shkakton dhembje, efekte negative dhe anësore.